VANHEMPIIN MIEHIIN KIINTYVIEN
NUORTEN HOMOMIESTEN KOKEMUSMAAILMA

Fenomenologinen tutkimus
Nino WächterPro gradu -tutkielma

Turun yliopisto

Psykologian laitos

Joulukuu 1999


Summary in English

TIIVISTELMÄ

1. JOHDANTO

1.1. Tutkimuksen tavoitteet
1.2. Homomaailma ja "karhujen" alakulttuuri
1.3. Ikäpreferenssitutkimukset
1.4. Tutkimuksia eri-ikäisten välisistä homosuhteista
1.4.1. Psykoanalyysi ja isähahmon etsiminen

2. TUTKIMUKSEN ETENEMINEN JA HAASTATELTAVIEN KUVAUS


3. FENOMENOLOGISEN PSYKOLOGIAN TUTKIMUSMENETELMÄ

3.1. Kvalitatiivinen tutkimusparadigma
3.2. Fenomenologisen psykologian filosofinen perusta
3.2.1. Tutkimuskohteen ontologinen analyysi
3.2.2. Holistinen ihmiskäsitys
3.3. Fenomenologinen tutkimusote

4. ANALYYSIN ETENEMINEN JA TULOKSET

4.1. Yksilökohtaisten merkitysverkostojen analyysi
4.2. Yleisen merkitysverkoston analyysi

5. TULOSTEN POHDINTAA

5.1. Vanhempiin miehiin kiintyvän nuoren homomiehen "puhdas" tyyppi ja sen variaatiot
5.1.1. Vanhempi mies henkisesti samantasoisena
5.1.2. Vanhempi mies roolimallina
5.1.3. Opettaja - oppilas-rooliasetelma
5.1.4. Vanhempi mies elämää kokeneena
5.2. Tutkittavien ihannemiestyyppejä
5.2.1. Ihannemiehen ikä
5.2.2. Ihannemiehen fyysiset vs. henkiset ominaisuudet
5.2.3. Ihannemiehen varakkuus
5.3. Isäsuhteen merkitys
5.3.1. Isä - poika-tyyppinen rooliasetelma suhteessa ihannemiehen kanssa
5.4. Aineiston ja teoriapohdinnan välisen vuoropuhelun keskeiset johtopäätökset

6. ARVIO TUTKIMUSPROSESSIN ONNISTUMISESTA


LÄHTEET JA LIITTEET