LÄHTEET

American Psychiatric Association (1994):
APA Publication Manual.

Washington, DC: Author.

American Psychiatric Association (1994):
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4. painos).

Washington, DC: Author.

Brenner, C. (1987):
Psykoanalysens grunder.

Stockholm: Prisma.

Dannecker, M. (1981):
Theories of Homosexuality.

London: Gay Men´s Press.

Domenici, T. & Lesser, R.C. (toim.) (1995):
Disorienting Sexuality -- Psychoanalytic Reappraisals of Sexual Identities.

New York: Routledge.

Freud, S. (1998/1905):
"Tre avhandlingar om sexualteori".

Teoksessa Samlade skrifter av Sigmund Freud V: Sexualiteten, ss. 63 - 156.

Stockholm: Natur och Kultur.

Giorgi, A. (1988):
Sketch of a Psychological Phenomenological Method.

Teoksessa Giorgi, A. (toim.):

Phenomenology and Psychological Research, ss. 8 - 21.

Pittsburg: Duquesne University.

Greenberg, J.S. & Bruess, C.E. & Mullen, K.D. (toim.) (1993):
Sexuality - Insights and Issues.

Dubuque, IA: Wm. C. Brown Communications, Inc.

Harry, J. (1982):
"Decision Making and Age Differences among Gay Male Couples".

Journal of Homosexuality 8 (2), 9 - 21.

Hayes, A. (1995):
"Age Preferences for Same- and Opposite-Sex Partners".

Journal of Social Psychology 135 (2), 125 - 133.

Hirschfeld, M. (1952):
Det abnorma könslivet.

Stockholm: Bokförlaget Pantheon.

Jacobi, J. (1973/1943):
The Psychology of C.G. Jung.

New Haven: Yale University Press.

Jung, C.G. (1991/1959):
The Archetypes and the Collective Unconscious.

The Collected Works of C.G. Jung, Vol. 9, Part 1.

London: Routledge & Kegan Paul.

Kaslow, F. (1989):
"Sexuality in May-December marriages".

Teoksessa Kantor, D. & Okun, B. (toim.):

Intimate Environments: Sex, Intimacy and Gender in Families, ss. 321-345.

New York: Guilford Press.

Kenrick, D. & Keefe, R. & Bryan, A. & Barr, A. et al (1995):
"Age Preferences and Mate Choice among Homosexuals and Heterosexuals - A Case for Modular Psychological Mechanisms".

Journal of Personality and Social Psychology 69 (6), 1166 - 1172.

Lee, J. (1990):
"Through the Looking Glass: Life after Isherwood - a Conversation with Don Bachardy". Journal of Homosexuality 20 (3-4), 33 - 63.

Leppänen, H. (1998):
Uupumus kokemuksellisena elämäntilanteena. Fenomenologinen tapaustutkimus luokanopettajan uupumisesta.

Jyväskylän yliopisto: Psykologian ammatillinen lisensiaatintutkimus.

Mangs & Martell (1976):
0 - 20 år enligt psykoanalytisk teori.

Lund: Studentlitteratur.

Perttula, J. (1995):
Kokemus psykologisena tutkimuskohteena -- johdatus fenomenologiseen psykologiaan.

Tampere: Suomen fenomenologinen instituutti.

Perttula, J. (1998a):
The Experienced Life-Fabrics of Young Men.

Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Perttula, J. (1998b):
Kvalitatiiviset menetelmät -seminaarin luentomuistiinpanot 4.12.1998.

Tekijän hallussa.

Rauhala, L. (1989):
Ihmisen ykseys ja moninaisuus.

Helsinki: Sairaanhoitajien koulutussäätiö

Rauhala, L. (1990):
Humanistinen psykologia.

Helsinki: Yliopistopaino.

Ross, M.W. (1984):
"Mitä homoseksuaalisuus on – tieteellisiä näkökantoja".

Teoksessa Sievers, K. & Stålström, O. (toim.):

Rakkauden monet kasvot, ss. 161 - 190.

Weilin+Göös.

Sandnabba, N.K. & Santtila, P. & Nordling, N. (1999):
"Sexual Behavior and Social Adaptation among Sadomasochistically-Oriented Males".

The Journal of Sex Research 36 (3), 273 - 282.

Spencer, C. (1995):
Homosexuality – A History.

London: Fourth Estate.

Steinman, R. (1990):
"Social Exchanges Between Older and Younger Gay Male Partners".

Journal of Homosexuality 20 (3-4), 179 - 206.

Stålström, O. (1997):
"Homoseksuaalisuuden sairausleiman poistaminen".

Teoksessa Lehtonen, J. & Nissinen, J. & Socada, M. (toim.):

Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen, ss. 192 - 205.

Helsinki: Edita.

Suikki, S. (1998):
Iäkkäiden naisten hyvinvoinnin kokemus elämäkerrallisessa kontekstissa.

Fenomenologinen tutkimus.

Jyväskylän yliopisto: Psykologian pro gradu -työ.

Suppe, F. (1985):
"Classifying Sexual Disorders: The Diagnostic and Statistical Manual of the American Psychiatric Association".

Teoksessa De Cecco, J.P. (toim.):

Gay Personality and Sexual Labeling, ss. 9 - 28.

New York: Harrington Park Press.

Tesch, R. (1990):
Qualitative Research -- Analysis Types and Software Tools.

New York: Falmer.

Tiainen et al (toim.) (1991):
Tietojätti.

Helsinki: Gummerus.

Valtonen, T. (1999):
"Mikä on iso ja karvainen ja viis veisaa trendeistä? No, sehän on tietenkin karhu".

Z 2/1999, 26 - 29.

Wright, L. (toim.) (1997):
The Bear Book -- Readings in the History and Evolution of a Gay Male Subculture.

New York: Harrington Park Press.

 
 
 
 
 

LIITE 1.
 

Kyselylomake

Vastaa kysymyksiin laittamalla rasti omaa tilannettasi parhaiten kuvaavan vaihtoehdon kohdalle. Kysymyksiin 2 c), 3 ja 6 voit kirjoittaa vastauksen omin sanoin (jatka vastausta tarvittaessa paperin toiselle puolelle). Kaikki lomakkeet käsitellään luottamuksellisesti. Antamasi mahdolliset henkilötiedot (kts. lomakkeen alaosa) jäävät vain tutkimuksen tekijän tietoon.

***

1. Vastaajan ikä: ____ vuotta

2. Elätkö parisuhteessa miehen kanssa? Kyllä ___ En ___ (Jos et elä parisuhteessa, siirry kysymykseen 3)

a) Miten kauan suhde on kestänyt? ____ vuotta
b) Minkä ikäinen kumppanisi on? ____ vuotta

c) Jos kumppanisi on yli 10 vuotta Sinua vanhempi tai nuorempi, niin onko tämä sattumaa vai onko ikäerolla jokin erityinen merkitys parisuhteessanne (esim. pitääkö nuorempi osapuoli itseään vanhemmistamiehistä tms.)? Sattuma ___ Erityinen merkitys ___, mikä? _____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3. Kuvaile lyhyesti, minkälainen on ihannemiehesi (sekä fyysiset että henkiset ominaisuudet) _________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________

4. Onko miehen iällä Sinulle merkitystä hänen viehättävyytensä kannalta?
Kyllä ___ Ei ___

5. Minkä ikäisistä miehistä pidät (anna ikähaarukka suurinpiirtein, esim. 40-45 v)? _____________________________________________________

6. Ovatko nämä ikään liittyvät toiveet muuttuneet elämäsi aikana?
Ei ___ Kyllä ___, miten? ________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

***

Tarvitsen lisäksi haastateltavaksi miehiä, jotka pitävät itseään yli 10 vuotta vanhemmista miehistä. Jos olet kiinnostunut osallistumaan haastatteluun, niin kirjoita yhteystietosi tähän (nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite):

Suurkiitos vaivannäöstäsi!
 
 
 
 
 

LIITE 2.
 

Haastattelurunko

IKÄ

KOULUTUS

* Mitä teet tällä hetkellä (työ, opiskelu)

KOTIPAIKAN KUVAUS

* Ensimmäinen asia, joka tulee mieleen kun ajattelet kotipaikkaasi
* Oliko muutama hyvä kaveri vai liikuitko porukoissa?

OMA TEORIA PREFERENSSISTÄ

* Mikä on oma näkemyksesi siitä, että minkä takia pidät vanhemmista miehistä?

PERHEKUVAUS

* Isä, äiti, sisarukset: syntymäajat ja nykyinen asuinpaikka ym.
* Minkälainen asema sinulla oli sisarusten joukossa?

ISÄ

* Kuvaile isääsi yhdellä sanalla
* Milloin ensimmäinen muisto isästä (kuinka vanha olit) ja millainen muisto on? Minkälainen tunne muistoon liittyy?

* Minkälainen asema isällä oli perheessä?

* Kuvaile suhdettasi isään

* Kuinka paljon vietitte aikaa yhdessä ja mitä silloin teitte?

* Onko suhteenne muuttunut vuosien varrella? Miten?

(Jos isä on kuollut tai ei läsnä, oliko joku muu tärkeä mieshahmo?)

* Kuka lapsuutesi/nuoruutesi mieshenkilö oli sinulle tärkein?

* Haaveilitko koskaan, että isä olisi ollut jotenkin erilainen? Minkälainen?

ÄITI

* Minkälainen suhde sinulla oli äidin kanssa?

SEKSUAALINEN KEHITYS

* "Ulostulotarina": minkä ikäisenä tiedostit, että olet homo? Entä milloin sen, että pidät erityisesti vanhemmista miehistä?
* Onko sinulla ollut parisuhteita/Montako parisuhdetta sinulla on ollut? (Sukupuoli, ikä, kumppanin ikä, kesto, asuitteko yhdessä, eron syy, kumpi "jätti")

* Voisitko kuvitella solmivasi parisuhteen itsesi ikäisen tai nuoremman kanssa?

* Etsitkö ylipäätään parisuhdetta vai vain seksisuhteita, vai molempia?

* Arvio: kuinka monta seksisuhdetta sinulla on ollut elämäsi aikana? Ovatko olleet systemaattisesti vanhempia miehiä?

PARISUHTEESSA OLEVAT:

* Missä tapasitte ensimmäisen kerran? Mihin kiinnitit ensimmäiseksi huomiota kumppanissasi?
* Jos asutte yhdessä, niin kuvaile arkipäiväänne: kuka tekee mitä kotona ja miten vietätte vapaa-aikaanne?

* Miten sukulaiset ym. suhtautuvat suhteeseenne (ja ikäeroonne)? Miten koet ympäristön suhtautumisen?

* Tulevaisuudensuunnitelmat (kumppanin kuoleman käsittely)

IHANNEMIES

* Kuvaile ihannemiehesi yhdellä sanalla; kuvaile laajemmin (fyysiset & henkiset ominaisuudet); kummat ominaisuudet tärkeämpiä?
* Miten toivoisit hänen sinua kohtelevan suhteessa (miten lähestyy sinua; miten olette yhdessä; tapa, miten hän "on" kanssasi)? Mitä toivoisit teidän tekevän yhdessä? Minkälainen hänen "läsnäolonsa" on?

* Onko ihannemiehesi varakas?

* Koetko, että isä-poika -tyyppinen asetelma liittyy sinun ja ihannemiehesi suhteeseen (Tarkoitatko sen tyyppistä vuorovaikutusta, jota olisit toivonut pienenä?)

* Entä kiehtooko sinua tällainen opettaja-oppilas -tyyppinen asetelma?

* Koetko, että ihannemiehesi on lähellä lapsuutesi tärkeintä mieshahmoa?

* Parisuhteessa olevat: Miten lähellä kumppanisi on ihannemiestäsi?


EMAIL: